Arbejdsgrundlag

Der arbejdes pædagogisk med struktur, visualisering og forudsigelighed. Vi arbejder ud fra en ressource- og anerkendende tilgang, hvor pædagogerne møder børnene på en ligeværdig og empatisk måde. Tulipanhusets primære opgave er at skabe og udvikle et trygt og tillidsvækkende udviklingsmiljø for børnene. Personalet har fokus på barnets udviklingspotentialer og arbejder med en bevidsthed om barnets nærmeste udviklingszone. For at imødekomme barnets kommunikative vanskeligheder anvendes der totalkommunikation, boardmaker og TTT.

Efter aftale med den anbringende kommune udarbejder pædagogerne statusbeskrivelser og udviklingsplaner 1-2 gange om året. Der afholdes årligt statusmøde med forældre, sagsbehandler, børne- og ungekonsulent og andre relevante samarbejdspartnere.

I Tulipanhuset tilknyttes hvert barn/ung en kontaktpædagog ved indflytningen. Kontaktpædagogen har den særlige opgave at bistå barnet/den unge ved tøjindkøb, læge- og tandlægebesøg, støtte barnet/den unge omkring fritidsaktiviteter og værelsesindretning. Det er afdelingslederen og kontaktpædagogen, der har det tætte samarbejde med socialrådgivere, skolelærere og forældre. Kontaktpædagogen har den primære omsorg for barnet.

Tulipanhuset inddrager i videst muligt omfang børnenes forældre og anden familie i barnets dagligdag. Der afholdes fælles arrangementer 3-4 gange om året, og kontaktpædagogerne har derudover telefonisk kontakt med forældrene.

Personalet afholder 1 gang om måneden møde, hvor børnene gennemgås og udviklingsplaner og mål evalueres og justeres. Der arbejdes individuelt med det enkelte barns udviklingsplan, som er samstemt med barnets handleplan. På møderne drøfter og beslutter det pædagogiske personale, om delmål og mål er indfriet eller fortsat er undervejs. Det er den enkelte kontaktpædagog der er tovholder på at indskrive de aftalte mål for det enkelte barn.

Der samarbejdes med det kommunale skolevæsen ift. vidtgående specialundervisning. Børnene går typisk på Sydbyskolen, og for de unge, som er færdige med folkeskolens 9. kl. er der ofte et samarbejde med ”ungegruppen” under Næstved Sociale virksomhed (NSV). NSV varetager Næstved kommunes tilbud om Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).