Arbejdsgrundlag

Den overordnede målsætning for afdelingen er, at det i videst mulige omfang sikres, at behovet for tryghed, stabilitet og anerkendelse imødekommes gennem etablering af stabile rammer og tillidsfulde relationer til personalet, således, at iboende ressourcer styrkes og potentialet for fortsat udvikling udnyttes til fulde.

De strukturelle rammer i Digehuset tager afsæt i barnets behov for såvel tryghed og tillid til, at de voksne tager ansvaret for relationen samt konsekvent medtænker muligheden for selvstændig stillingtagen og aktivering af barnets hjerne på både sanse, føle og mentaliseringsniveau.

Der arbejdes primært ud fra en neuroaffektiv forståelse af, at det er afgørende for relationen, at personalet er i stand til at vurdere sin egen rolle og betydning for relationen og løbende korrigere eller supplere egen adfærd med henblik på at give både visuelle, emotionelle og kognitive stimuli, der på sigt kan etablere hensigtsmæssige handlings- eller tankemønstre.

Der arbejdes metodisk i praksis på to niveauer: Etablering af stabile og trygge rammer i hverdagen samt inklusion og selvbestemmelse i relation til samme rammer.

Dagens forløb beskrives systematisk og danner afsæt for den faglige dialog der indleder dagen og altid finder sted ved personalets overlap, således at den umiddelbart synlige effekt af den valgte strategi og metode løbende dokumenteres, vurderes og justeres i hverdagen.

På personalemøder vurderes den pædagogiske indsats i fællesskab og det sikres således, at effekter, hensigtsmæssige såvel som uhensigtsmæssige, af hverdagens praksis, rammer og strukturer evalueres og praksis tilpasses og henholdsvis udbygges eller ændres, alt efter behov. Det tilstræbes således, at evalueringen af de observerede og dokumenterede effekter af den valgte strategi sker på basis af en fælles dialog og faglig vurdering af en konsistent og teoretisk baseret pædagogisk indsats.

Derudover dokumenteres effekten af indsatsen løbende i forbindelse med udarbejdelsen af statusrapporter og evaluering af de skriftlige handleplaner.