Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøorganisationen i Hollænderhusene arbejder på at understøtte og udvikle et sikkert, sundt og fagligt udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte. Vi arbejder ud fra devisen.Vi er hinandens arbejdsmiljø, og det er vores mission at være i aktiv dialog med medarbejderne for at forebygge, udvikle og evaluere arbejdsmiljøet løbende i Hollænderhusene.

I hver afdeling er der er arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten er arbejdsmiljøets tillidsrepræsentant. Han eller hun er først og fremmest en samarbejdspartner, der sammen med ledelsen og arbejdsmiljøleder skal sørge for, at Hollænderhusene byder på både sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsvilkår. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanterne gennem hele sit virke skal være med til at identificere problemer, udfordringer og mål – og medvirke til løsninger heraf. Arbejdsmiljørepræsentanten skal være tilgængelig for sine kolleger – orientere, besvare spørgsmål, osv.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er at:

 • deltage i arbejdsmiljøorganisationens møder og øvrige arbejde
 • deltage i udarbejdelsen af virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV)
 • rådgive og blive hørt, når virksomheden fx køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
 • sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner.
 • opfordre kolleger til at anvende Fiskebensmodellen, såfremt der opleves et arbejdsmiljøproblem
 • indsamle og orientere sig om data fra Fiskebensmodellen og medbringe disse til arbejdsmiljøgruppemøderne.
 • sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, Næstved Kommunes personalepolitiske retningslinjer og Hollænderhusenes ambulanceplan.
 • sikre, at kolleger udarbejder skadesanmeldelse og at denne efterfølgende afleveres til arbejdsmiljøleder, som anmelder til Arbejdsskadestyrelsen.
 • indsamle og underskrive voldsregistreringer/ vold ml. beboer/ beboer og vold mod personale og sikre bearbejdning heraf i samarbejde med arbejdsmiljøleder og virksomhedsleder.
 • at holde sig orienteret om arbejdsmiljøet, herunder har han/hun krav på at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet, og om der er blevet afgivet påbud.
 • at holde sig ajour med de vigtigste regel- og informationsmaterialer indenfor vores branche

Arbejdsmiljøorganisationen arbejder ud fra AI- tænkningen, når det interveneres i husene. I arbejdsmiljøarbejdet anvender vi:


Fiskebensmodellen:
Med overskriften ”Sæt din arbejdsplads til eftersyn”, er en fiskebensmodel ophængt i alle afdelinger. Medarbejderne kan sætte posters om det aktuelle arbejdsmiljø på modellen og dermed være aktivt medvirkende til kortlægning af arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten lægger efterfølgende strategi for handling og proces i samarbejde med enten kolleger, afdelingsleder, arbejdsmiljøleder eller forstander. Fiskebensmodellen tager således konstant temperaturen på arbejdsmiljøet i Hollænderhusene.

APV:
Digital APV er i proces blandt alle medarbejdere i Hollænderhusene.

Sundhedsvenner:
Hollænderhusene ønsker at fremme en kultur, hvor det sunde valg er det lette valg. Vi tror på, at sundhedsfremmende indsatser kan styrke fællesskabet og arbejdsglæden og dermed øge trivslen og forbedre det psykiske arbejdsmiljø I Hollænderhusene har alle medarbejdere derfor en sundhedsven. En sundhedsvens arbejde tager udgangspunkt i Næstved Kommunes retningslinje for sundhedsfremme, der vægter, at sundhed skal defineres af medarbejderne, og at arbejdspladsen skal medvirke til at skabe gode rammer for sundhed, så det bliver lettere at træffe det sundeste valg.